کنگره ها - همایش ها

دومین سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی

زمان : 10 تا 12 مرداد 97

مکان : سالن همايشهاي رازي

ثبت نام از طريق وبسایت آموزش مداوم

شناسه برنامه : 122722