کارگاه ها

کارگاه یک روزه احیای قلبی - تنفسی پایه (BLS) توسط مدرسین رسمی HSF از کانادا + اعطای مدرک بین المللی ( 6 اسفند 1397)