استاد ارجمند، جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سلام

   نظر به مجموعه حوادثی که در چند سال اخیر گاه خواسته و گاه ناخواسته اتفاق افتاده است و