کنگره ها - همایش ها

 

سمینار و کارگاه تازه های کاربرد سونوگرافی در طب درد ، رژیونال آنستزی و مراقبت های ویژه ( 17و 18 مرداد 1398 ) + 10 امتیاز بازآموزی