اولین کنفرانس و کارگاه کاربرد های سونوگرافی و چهارمین کارگاه کاربرد های اکو کاردیوگرافی در مراقبت های ویژه + امتیاز بازآموزی

کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس ( 6 و 7 تیرماه 1398) + امتیاز بازآموزی

کارگاه اقدامات حیاتی پیشرفته برخورد با بیماران ترومایی (ATLS) - 25 لغایت 27 تیرماه 1398 همراه با حداکثر امتیاز بازآموزی

محل برگزاری : مشهد - مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا (ع)

کارگاه سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس (14-13 تیرماه 1398) + 10 امتیاز بازآموزی

برگزار کننده : گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی طب اورژانس ایران

کارگاه پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس و بحرانی ( 29 و 30 فروردین 1398 ) + 10 امتیاز بازآموزی

تهران - هتل بوتیک ط.بی

کارگاه یک روزه احیای قلبی - تنفسی پایه (BLS) توسط مدرسین رسمی HSF از کانادا + اعطای مدرک بین المللی ( 6 اسفند 1397)