معرفی ایستگاه های عملی:
متدهای مختلف سوچور در چهار ایستگاه طراحی شده است و شرکت کنندگان در
گروههایی حداکثر ۵ نفره در این ایستگاهها حضور می یابند .
ایستگاه شماره یک
استاد مسوول : دکتر

برنامه کارگاه :

 

کارگاه آموزش احیای قلبی - ریوی توسط مدرسین رسمی انجمن قلب آمریکا(AHA)

کارگاه یک روزه آموزش احیا مقدماتی وپیشرفته دردوازدهمین کنگره طب اورژانس ایران توسط اساتید گروه طب اورژانس اهواز برگزار میگردد،

 

جدول برنامه کارگاه :