به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرو جلسه ای در محل دفتروزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، با حضور مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ،معاونین آموزش و

شرایط و نحوه عضویت در انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران اعلام شد

 

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران در حال حاضر ثبت نام فقط برای افراد زیر مقدور می باشد :

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرو انتخابات انجام شده مورخ 97/4/8، با حضورنمایندگان رسمی نظام پزشکی یزد و نماینده رسمی انجمن علمی طب اورژانس ایران و با اکثریت آرا در هتل صفائیه یزد

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ،  انتخابات انجمن طب اورژانس شاخه یزد در تاریخ جمعه 8 تیرماه 1397 با حضور کلیه متخصصین طب اورژانس در یزد و نیز نمایندگانی از انجمن علمی طب اورژانس

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ، بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی طب اورژانس ایران ( متخصصین طب اورژانس و اعضای هیات علمی گروه طب اورژانس) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی

)شرط پرداخت ۲کا به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ( احراز دخالت مستقیم پزشک

پایان خبر/

اعتراض انجمن علمی طب اورژانس ایران درخصوص نامه ارسالی از شورای آموزش تخصصی پزشکی و اداره نظارت و اعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت و درمان، در موردفعالیت متخصصین طب اورژانس در مطب های خصوصی

طبق گزارشات دریافت شده از سوی برخی از رزیدنت های طب اورژانس در سراسر کشور ، رزیدنت هایی که از سوی گروه های آموزشی جهت طی دوره روتیشن رادیولوژی فرستاده می شوند ، متاسفانه در برخی دانشگاه ها ، گروه