دو آزمون بورد تخصصى در سال٩٧
طبق تقويم آزمون هاى علوم پزشكى منتشر شده توسط وزارت بهداشت:
در سال ٩٧ آزمون بورد تخصصى و فوق تخصصى در دو