جناب آقاى دكتر قاضى زاده هاشمی
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

با سلام و احترام؛

جامعه ی پزشكى و كادر بهداشت و درمان بر اين باورند كه در حرفه طبابت آنچه اصل است، فراهم كردن شايسته همه

دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت درخصوص ساعات موظفی پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها