برنامه کلاس مشترک روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰

 

کاربرد پیس میکر قلبی در بخش اورژانس

دکتر مجید شجاعی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساعت : ۹:۰۰ الی