در تاریخ دهم دیماه 88 مصاحبه ای توسط مدیر سایت انجمن با جناب آقای دکتر بیداری رئیس محترم انجمن و رئیس هیات بورد رشته تخصصی طب اورژانس در مورد روند ایجاد و گسترش طب اورژانس صورت گرفته است که توجه

به نام خداوند بخشنده و مهربان

مصاحبه با دکتر عباس عدالتخواه متخصص طب اورژانس:

1.لطفا رزومه ی خود را بیان کنید و دانشگاه های محل تحصیل خود را با مختصر توضیحی معرفی کنید. وهمچنین بفرمایید در دوران