قرارداد ماده ٨٨ پزشكان:

♨️ اول مهرماه سال ١٣٨١ هيأت وزيران آيين نامه اجرايي ماده ٨٨ قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن با برخي پزشكان و كادر درماني قرارداد اشتغالي تنظيم ميشود كه در مراكز درماني به ماده ٨٨ معروف است ؛
اين قرارداد الزام حقوق ماهانه و بيمه كردن پزشك ندارد زيرا به نوعي پزشك پيمانكار بيمارستان است و خدمتش شامل آنكالي و ويزيت يا اعمال جراحي-بستري خريداري ميشود و در قالب كارانه پرداخت ميشود؛
اين يعني طرف قرارداد كه يك پيمانكار است ؛ مشمول بيمه بازنشستگي و بيكاري نميشود و تابع قانون كار نيست.

🔻جالب توجه ترين قسمت اين آيين نامه تبصره ماده ١١ است.


♨️‌فرازهايي از آيين نامه اجرايي ماده ٨٨


▪️ ماده ١- تعاريف ؛
بند ج – واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:
واگذاری اداره امور تحت مسؤولیت دستگاه دولتی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.

▪️ ‌ماده ٢- دستگاه‌های واگذار کننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از‌قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز‌بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی‌روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه و ...
ذكرشده دراین آیین‌نامه به بخش غیر دولتی واگذار نمایند


▪️ ‌ماده ١١- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیت‌های فنی،‌ حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظور‌می گردد.
** ‌تبصره- کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه‌ ذی‌ربط نخواهند داشت.

منبع : کانال پزشکان و قانون

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید