کنگره ها - همایش ها

پنجمین سمینار تازه های کاربرد سونوگرافی در مداخلات درد ( 31-30 خرداد ماه 1398 ) + امتیاز بازآموزی