کارگاه ها

 

کارگاه پیشرفته مدیریت راه هوایی با استفاده از ابزار های اندوسکوپیک در مراقبت های اورژانس و بحرانی (22 شهریور 1398) + امتیاز باز آموزی

 

دانلود برنامه آموزشی کارگاهدانلود برنامه آموزشی کارگاه