نویسنده مطلب : دکتر مجید حاجی مقصودی ( متخصص طب اورژانس ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)