متخصصین

 

 

جدول پذیرش فلوشیپ طب اورژانس سال 1398

 

پذیرش فلوشیپ فقط در رشته سم شناسی بالینی

ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی پذیرش دهنده فلوشیپ برای کلیه رشته ها :

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (4 نفر)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمشهد (3 نفر)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اصفهان (2 نفر)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اهواز (1 نفر)

تاریخ آزمون : ۵ اردیبهشت 1398